خلاصه‌ای از دوره

در آغاز، جلسه‌ای اختیاری و مقدماتی جهت کسانی که اطلاعات چندانی از کتاب مقدس ندارند، و یا به تازگی از یکی از دوره‌های معرفی مسیحیت عبور کرده‌اند، در نظر گرفته شده‌ است. دروس اصلی دوره از بخش الف، با ارائۀ حقایقی که شاگردانِ در حال رشد به دانستن آن نیاز دارند، شروع می‌شود. بخش ب به بررسی مواردی که ما را از آگاهی از حقیقت باز می‌دارند می‌پردازد. در بخش ج به چگونگی رسیدگی به تأثیرات منفی گذشته توجه کرده، از ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ عبور می‌کنیم. در نهایت، این دوره را با بخش د و با تأکید بر چگونگی ادامه در مسیر درست، خاتمه می‌دهیم.

شما می‌توانید این دوره را شخصاً، با استفاده از کتاب راهنمای رهبران و سی دی ضمیمه‌ای که حاوی صدها اسلاید می‌باشد، تدریس کنید. در غیر این‌صورت، از دی وی دی آموزشی‌ای که توسط کشیش مگی یقنظر تهیه شده و می‌توان آن را بطور جداگانه تهیه کرد، استفاده نمایید.

هر کدام از شرکت‌کنندگان به نسخه‌ای از کتابچۀ ”راهنمای شرکت‌کنندگان“ که حاوی مطالب مهم هر درس می‌‎باشد، و همچنین کتابچۀ ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ نیاز خواهند داشت.