چرا مؤثر است؟

اکثر رهبران توافق دارند که تنها تعداد معدودی از مسیحیان به توانایی‌های بالقوه خود دست می‌‌یابند و این غالباً به این دلیل است که ایمانداران درک درستی از هویت جدید خود در مسیح ندارند. 

 با مطالعۀ رساله‌های پولس به کلیساها متوجه می‌شویم که اعمال ما نیست که هویت ما را تعیین می‌کند بلکه هویت ما است که اعمالمان را می‌سازد. بنابراین در تهیۀ این دوره روشی اتخاذ شده که ایمانداران آنچه را که در لحظۀ ایمان آوردنشان به مسیح اتفاق افتاده درک کرده، به محبت بی‌قید‌ و‌ شرط خدا و اینکه چرا دیگر تحت محکومیت نیستند پی ببرند و بتوانند به کمک روح‌القدس و روشهای عملی پیشنهاد شده در دوره، بر چرخه‌های گناه، افکار منفی و نا‌امیدی چیره شوند و زندگی پیروزمندانه و پر ثمری را در مسیح داشته باشند.

آنچه که آنرا موثر می‌سازد:

  • تعلیم کلام خدا
  •  بکارگیری منابع متعدد
  •  ارائه روشهای عملی
  •  تشویق و همراهی شهادتهای ارائه شده

در دورۀ شاگرد‌سازی سه قسمت اساسی وجود دارد:

  • تعلیم شاگرد‌سازی که به مسیحیان کمک می‌کند بیاموزند که: در مسیح کی هستند، جنگ روحانی چیست و چگونه باید در جهت رشد روحانی به پیش روند.
  • پروسۀ خدمتی‌ای بنام "گامهایی بسوی آزادی در مسیح" که در بین جلسات ۹ و ۱۰ انجام می‌شود و به مسیحیان کمک می‌کند که تاثیرات منفی گذشته و تناقضات روحانی خود را درک کرده و بر آنها فائق آیند. این مرحله بسیار ساده و ملایم می‌باشد و غالباً توسط مسیحیان عادی اداره می‌شود.
  • کمک به پایداری در آزادیِ به دست آمده، به ویژه از طریق تجدید ذهن (رومیان ۱۲: ۲).

این دوره جامع و به آسانی قابل استفاده، و دارای تعدادی کتاب، ابزار سمعی/ بصری و منابع آمورشی می‌باشد و تهیۀ کلیۀ آنها توصیه می‌شود.