هفت گام

این فرایند شامل هفت گام می‌باشد و هر "گام" با دعایی که بر اصول کتاب‌مقدس استوار شده، و در کتاب گامهایی بسوی آزادی در مسیح، چاپ و در دی وی دی آموزشی آن که توسط کشیش مگی یقنظر ارائه شده، شروع می‌شود. در طی این فرایند "جویندۀ آزادی" از روح‌القدس می‌خواهد که مواردی از زندگیش را که دور از حضور خدا بوده به‌خاطرش بیاورد، سپس، موارد خاصی را که در کتاب مشخص شده، در  دعا رد و محکوم کرده و بجای آن حقایق عالی کتاب‌‌مقدس را قبول و اعلان می‌کند. در بخش‌های خاصی از کتاب "گامهایی بسوی آزادی در مسیح"، این فرایند با تاکیدی بیشتر، "جویندۀ آزادی" را در رد کردن لعنت‌ها و قبول و اعلان حقایق و برکات الهی رهنمود می‌کند. 

مراتب گامها از قرار زیر می‌باشد:

گام ۱ - جعل در مقابل اصل
آنچه که مربوط به اعمال رمز آمیز، سحر و جادو، بت‌ها و مذاهب غیر مسیحی می‌باشد در این گام بررسی می‌شود.

گام ۲ - فريب در مقابل حقيقت
در این گام افشای فریب نه فقط توسط شریر، بلکه به وسيلۀ دنيا، و همچنین نفس خودمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 گام ۳ - تلخی در مقابل بخشش 
بخشش انتخابی ارادی است، نه وابسته به احساسات. در این "گام" جویندگان آزادی فهرستی از افرادی که باید ببخشند تهیه می‌کنند.

گام ۴ - سرکشي در مقابل فرمانبرداری
این گام ما را با نحوۀ فرمانبرداری از بخشهای عمومی از جمله خانواده، رهبران کلیسا، کارفرما و خود خدا روبرو می‌سازد.

گام ۵ - غرور در مقابل فروتني
مسئلۀ غرور و همچنین تعصب و تحجر (عدم تحمل عقايد ديگران)، که شکل‌هايی از غرور هستند در این گام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گام ۶ - اسارت در مقابل آزادی
اين گام به سه بخش تقسيم مي‌شود: چرخۀ گناه ـ اعتراف- گناه و دعاهايی براي موضوعات خاص.

گام ۷ - لعنت‌در مقابل برکت
در این گام ما بسوی آزاد شدن از گناهان و لعنت‌های نياکانمان و دریافت برکت در ازای آنها، هدایت می‌شویم.