درباره ما

ما بخشی از سازمان ۲۲۲ می‌باشیم که رویا و هدف آن دگرگونی ایران برای مسیح می‌باشد. این سازمان بر مبنای کلام خدا در دوم تیموتائوس باب ۲ آیه ۲ بنا شده که می‌فرماید: "آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند.". "پروژه آزادی در مسیح" در شراکت با سازمان بین‌المللی "آزادی در مسیح" مبنی بر تجهیز شاگردان تا شاگردان بسازند بنا شده که در راستای رویای کلی این سازمان می‌باشد.

بخش‌هایی از یادداشت کشیش مگی یقنظر که این پروژه را به انجام رسانده چنین است:
"چند سال پیش در فاصلۀ زمانی کوتاهی، متوجه تحولات چشمگیری در زندگی بعضی از اعضای کلیساهای انگلیسی زبان که دوره شاگردسازی آزادی در مسیح را گذرانده بودند شدم. آنچه توجه مرا بشدت جلب کرد، آزادی از عاداتهای ماندگار گذشته، پیروزی بر چرخۀ گناه - اعتراف - گناه، رهایی از اسارتهای روحی و رفتاری، و همینطور جهشی چشمگیر در انضباط و رشد روحانی، بروز ثمرات روحانی بیشتر، و کامیابی و خرسندی مداوم در بسیاری از این افراد بود. لذا مصمم شدم که که این دورۀ پر ثمر، با برگردان فارسی، در دسترس عموم ایماندارن فارسی زبان قرار گیرد.
آرزوی قلبی ما این است که کلیساهای فارسی زبان، با بهره‌گیری از این دوره، شاهد زندگی‌های دگرگون شده، پیروزی و رشد روحانی چشمگیر، و شادی و ثمردهی مداوم در همۀ قشرهای کلیسایشان باشند."

سازمان مسیحی‌ ۲۲۲