معرفی دوره

دوره "آزادی در مسیح" دوره‌ای است بسیار مفید و عملی برای شاگردسازی وسیع و همه جانبۀ اعضای کلیساها و گروه‌های خانگی.

این دوره توسط استیو گاس و بر پایه تعالیم دکتر نیل اندرسن در کتابهای "پیروزی بر تاریکی" و "اسارت‌شکن" تدوین شده است و شامل ۱۴ جلسه (یک جلسه مقدماتی + سیزده جلسه تدریسی)، و یک بخش عملی و خدمتی بنام "گامهایی بسوی آزادی در مسیح" است، که در بین دروس ۹ و ۱۰ قابل اجرا می‌باشد.

تعدد و هماهنگی منابع موجود، فرا کلیسایی بودن تعالیم آن، در دسترس بودن وبسایتی جامع، و وجود دی وی دی‌های آموزشی این دوره که توسط کشیش مگی یقنظر ارائه شده‌اند، برگزاری این دوره و استفاده از آن را در موقعیت‌ها و گروه‌های مختلف کلیسایی و خانگی میسر و سهل می‌سازد. 

اهداف این دوره عبارتند از:

۱- درک هویت خود در مسیح، واقعیت و ماهیت جنگ روحانی و روش‌های رسیدن به بلوغ روحانی. 
۲- کمک در آزادی از تنش‌های شخصی و روحانی گذشته، با استفاده از "گامهایی بسوی آزادی در مسیح". 
۳- تشویق در ایستادن و ادامه در زندگی آزاد و پیروزمند و پر ثمر در مسیح.